Ammatillinen tukihenkilö

Tarjoamme ammatillista tukea elämän eri haasteissa ammatillisena tukihenkilötyönä kuntouttavalla työotteella sekä yksilö että perhetyönä.

Kotihoito

Tulemme kotiin, tarjoamme asiakkaan tarvitsemaa palvelua palvelusuunnitelman mukaisesti. Huolehdimme, että henkilö suoriutuu jokapäiväiseen
elämään kuuluvista toiminnoista kodissaan ja asuinympäristössään. Kotihoitoon kuuluu asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukainen:

kuten lääkkeiden antoa, yhdessä käynti WC:seen, muuta tukea asioihin joita he eivät itse kykene tekemään.4) terveydenhuoltolain 25 §:ssä tarkoitettu kotisairaanhoito.
Hoito- ja huolenpito käsitteenä muodostaa kokonaisuuden, johon kuuluu huolehtimista asiakkaan yksilöllisistä perustarpeista, kuten ravitsemuksesta, peseytymisestä ja muusta henkilökohtaisesta hygieniasta sekä pukeutumisesta. Siihen voi kuulua myös terveydenhoidollisia
tehtäviä, kuten lääkehoitoa ja asiakkaan terveydentilan havainnointiin liittyviä toimenpiteitä.
Hoito -käsitteen terveydenhuollollinen ulottuvuus pitää sisällään sellaisia kotihoidon työntekijän toteuttamia itsehoitoa vastaavia toimenpiteitä, jotka liittyvät terveyden ylläpitoon sekä pitkäaikaisen sairauden ohjeiden mukaiseen hoitoon ja seurantaan.

Kotisairaanhoito

Tarjoamme asiakkaan tarvitsemia kotisairaanhoidon palveluita.

Kotisairaanhoito 

Kotisairaanhoito on asiakkaan kotiin tuotua sairaanhoitoa. Tarkoituksenamme on tarjota apua ja tukea kotona pärjäämiseen sairaanhoidollisin menetelmin. 

Kotisairaanhoitomme pitää sisällään mm: 

  • Lääkehoitoa 
  • Injektioiden antoa (i.m., s.c.) 
  • Laboratorionäytteiden ottoa 
  • Ompeleiden poistoa 
  • Haavahoitoa 
  • Katetrointia 
  • Sairaalasta kotiutumisen tukemista 

Asiakkaan lääkehoito toteutetaan aina hänen oman lääkärin määräysten mukaisesti. Sairaanhoitajamme  

Perhetyö

Osallistumme perheen arkeen tukemalla vanhemmuutta ja koko perhettä erilaisissa arjen haasteissa ja elämän tilanteissa.

Valmennukset ja koulutukset

Täydennyskoulutuksia, johtamisen valmennuksia ja tiimivalmennuksia työyhteisöille ja organisaatioille. Erilaiset opetusalan tehtävät.